SUBSIDOR under Hjälp och FAQ (Help and FAQ)
-General Information (see other document)
-Privacy policy ( see other document)
-(Headline) Ångerrätt
Om du ändrar dig eller inte är helt nöjd med en vara, kan du ångra eller eturnera din beställning utan särskild anledning från den dag beställningen är gjord fram till och med 14 dagar efter mottagandet av det beställda paketet genom att skriftligt meddela och skicka tillbaka varan eller helt enkelt genom att skicka tillbaka varan. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Vi använder konsumentverkets blankett, den finns här

Vi kommer att återbetala sådana varor inom max. 14 dagar från det att vi har mottagit returen, under förutsättning att alla varor är i rimligt gott skick,

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ånger ättlämnades till IDEAL. Varan ska skickas väl emballerad i gott skick. Om varan inte returneras i godtagbart skick har IDEAL rätt att göra ett värdeminskningsavdrag.

När Du ångrar ditt köp betalar IDEAL tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som IDEAL erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har IDEAL rätt attdra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att astställa dess egenskaper eller funktion.

English:
(Headline) Refund Policy
If you change your mind or are not completely satisfied with an item, you can cancel or return your order without any particular reason from the day the order is placed up to and including 14 days after receiving the ordered package by notifying in writing and returning the item or simply by sending the item back. You must enter your name, address and other relevant information, e.g. order number, invoice number and name of the item in the message. We use the Swedish Consumer Agency’s form, it can be found here

We will refund such goods within max. 14 days from when we have received the return, provided that all goods are in reasonably good condition,
When exercising the right of withdrawal, you pay the return shipping. The item must be returned within 14 days from the date on which notice of the exercise of the right of withdrawal was given to IDEAL. The item must be sent well packaged in good condition. If the item is not returned in acceptable ondition, IDEAL has the right to make a depreciation deduction.

When you cancel your purchase, IDEAL will refund the amount you paid for the item, including delivery costs. Exceptions apply to any additional delivery costs as a result of you choosing a different delivery method than the standard delivery offered by IDEAL. When part of an order is returned, the delivery cost is not refunded. From the amount to be refunded, IDEAL has the right to deduct an amount corresponding to the decrease in value of the item compared to the original value of the item, if and to the extent that such decrease in value is due to You having handled the item to a greater extent than is necessary to determine its properties or function.

Next subside is
-(Headline) Shipping policy
Produkter som finns i lager levereras vanligtvis inom det antal arbetsdagar som visas på Webbplatsen. Den uppskattade leveranstiden för en order anges i order bekräftelsen. Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka ordern. Du kan annullera ordern om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte har uppstått på grund av dig.
Beroende på fraktmetoden kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan en förseningsavgift tas ut från dig och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid.

English:
Products that are in stock are usually delivered within the number of working days shown on the Website. The estimated delivery time for an order is stated n the order confirmation. In the event of delays, we will inform you and continue to monitor the order. You can cancel the order if the delivery is delayed for more than 30 days and the delay was not caused by you. Depending on the shipping method, you may need to pick up the order from a specific delivery location. You must do so within the time specified on the delivery note. If you do not pick up the order on time, you may be charged a late fee and the order may be sent back to us at your expense. We can also cancel the order if you don’t pick it up on time.