1. Allmänt
1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en ställning via www.idealunderwear.com och www.idealunderwear.se amt därtill örande sidor, (webbplatsen). Avtal ingås mellan dig och Ideal derwear of apland AB organisationsnummer 559369-1990 (”IDEAL ”). Utförliga ntaktuppgifter och övrig information om IDEAL framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart illämpliga förig som är konsument och som gör beställningar via ebbplatsen.

1.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den som inns på webbplatsen när du gör beställningen.

1.3
För att kunna beställa på Webbplatsen måste Du ha fyllt 18 år. IDEAL cepterar, i enlighet med svensk lag, inte heller kreditköp till personer under 18 år.EAL förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
1.4
IDEAL reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. Trots att vi anstränger oss för att se till att all information ka vara korrekt, kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser,skrivfel,tavfel samt prisjusteringar eller felaktig information angående om en varafinns i lager. IDEAL har rätt att korrigera sådana ventuella fel och att ndra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris harngetts för en vara som Du har beställt så kommer IDEAL naturligtvis att ddela dig om detta ch invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan IDEAL fortsätter med eställningen

2. Avtal och Beställning
2.1 Endast personer äldre än 18 år får göra beställningar. Dessutom får beställningen integöras för kommersiell verksamhet eller eget företagande för dig själv eller tredje part.Leverans av varor sker endast imindre mängder.

2.2. Varje beställning som görs innebär ett erbjudande om att köpa varor från oss. Vi måste godkänna alla beställningar.
2.3. När du har gjort din beställning och lämnat din e-postadress till oss, får du en bekräftelse via e-post om att beställningen har mottagits. Ett avtal om köp ingås först när IDEAL bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från IDEAL per e-post. IDEAL uppmanar dig att spara denna
rderbekräftelse för eventuella kontakter med IDEAL :s kundtjänst.
2.4. Om vi av någon anledning inte kan fullfölja dinställning meddelar vi dig så fort vi kan. Om betalningen för en beställning har handlats och vi redan har tagit emot betalning för beställningen, terbetalas beloppet Fmed den betalningsmetod du väljer.

3. Kunduppgifter mm.
3.1
IDEAL rekommenderar att Du skapar ett medlemskonto innan Du handlar på Webbplatsen. När Du registrerar ditt medlemskonto och/eller ska genomföra en beställning kommer DU att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.
3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till IDEAL om det kan misstänkas att obehörig fått tillgångtill ditt lösenord, om så inte görs kan IDEAL komma att hålla dig ansvarig för de köp som gjorts ed dina inloggningsuppgifter.
3.3
Om IDEAL misstänker att Du missbrukar ditt medlemskonto eller dinain loggn
ngsuppgif tereller annars bryter mot Villkoren har IDEAL rätt att stängaavdig. IDEAL har även rätt atttilldela dig nya inloggningsuppgifter.
3.4
För närmare information om IDEAL :s hantering av personuppgifter kan Du ta del av vår privacy policy.

4. Priser och leveranskostnader
4.1. Priser och erbjudanden på webbplatsen är giltiga när de visas, om inga andra specifika villkor anges på webbplatsen. Priserna butiken, i kataloger och online kan skilja sig från varandra.
4.2.  Trots att vi anstränger oss för att se till att all information ska vara korrekt, kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser, skrivfel eller stavfel.
4.3. Priserna som visas online omfattar den lagstadgade momsen, men inte everanskostnader. Mer information om leveranskostnaderna finns i våra leveransvillkor
5. Betalningsmetoder
Du bestämmer själv hur du vill betala för varorna. Det finns en rad etalning salternativ att välja mellan.
6. Leverans och transport
6.1
Vi strävar efter att hålla leveranstiden så kort som möjligt. Beställningar som görs på helger och allmänna helgdagar behandlas nästkommande arbetsdag. Vi strävar efter att leverera din beställning inom de beräknade tidsramarna, men det kan inträffa förseningar. Du har naturligtvis rätt att annullera din beställning om leveransen försenas.

6.2
Kort efter att din beställning har godkänts får du en bekräftelse via e-post med information om din beställning.
6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har IDEAL rätt att debitera dig en avgift på 299 kr.
7. Ångerrätt
7.1
Om du ändrar dig eller inte är helt nöjd med en vara, kan du ångra eller returnera din beställning utan särskild anledning från den dag beställningen är gjord fram till och med 14 dagar efter mottagandet av det beställda paketet genom att skriftligt meddela och skicka tillbaka varan eller helt enkelt genom att skicka tillbaka varan. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Vi använder konsumentverkets blankett, den finns här Vi kommer att återbetala sådana varor inom max. 14 dagar från det att vi har mottagit returen, under förutsättning att alla varor är i rimligt gott ick.
7.2
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till IDEAL. Varan ska skickas väl emballerad i gott skick. Om varan inte returneras i godtagbart skick har IDEAL rätt att göra ett värdeminskningsavdrag.
7.3
När Du ångrar ditt köp betalar IDEAL tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som IDEAL erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har IDEAL rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
8. Äganderättsförbehåll och reklamation
8.1
De varor som levereras till dig förblir IDEALs egendom tills fullständig betalning har erlagts. Så länge egendomen inte officiellt har överlämnats till dig är du skyldig att hantera varorna med största varsamhet.  Om de levererade varorna beslagtas eller påverkas av tredje part, är du skyldig att omedelbart informera oss om detta skriftligen.

8.2
Vi erbjuder en reklamationsrätt på 3 år från inköpsdatum noterat på dittkvitto. För att ett reklamationsärende ska behandlas bör därför kvitto kunna uppvisas. Under den här tiden åtgärdar vi alla fel som faller under den lagstadgade reklamationsrätten. Reklamationsrätten täcker inte skador som uppstår på grund av felaktig användning, normalt slitage eller skador uppkomna genom yttre påverkan. Åtgärd under reklamationsrätten innebär att produkten antingen lagas eller byts ut, rätten att välja alternativ kan begränsas av juridiska förbehåll. Om det inte går att leverera en ersättningsvara kan du välja att säga upp köpekontraktet.

8.3
IDEAL står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer IDEAL att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. IDEAL strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att IDEAL mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. IDEAL förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer IDEAL riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Transportskador
Om skador uppstår under transporten ska du rapportera synliga skador direkt
till det transportföretag som levererade paketet till dig – för Finland, Danmark, Norge och Sverige kontakta PostNord, för övriga länder kontakta UPS eller DPD.

10. Copyright och andra immateriella rättigheter
Utformningen av den här webbplatsen och all text, grafik, information och allt innehåll och annat material som visas på eller går att ladda ned från den här webbplatsen är skyddade av copyright, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning och får inte användas på annat sätt än i enlighet med dessa illkor och bestämmelser, eller med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
11. Force Majeure
Vi är inte ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor om förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av en händelse som ligger utom vår rimliga kontroll. Sådana händelser inkluderar, utan egränsning, problem med infrastrukturen,myndighetsingripanden, krig, civila oroligheter, kapningar, bränder, översvämningar, olyckor, stormar, strejker, lockouter, terroristattacker eller industriella åtgärder som påverkar oss eller våra leverantörer.
12. Överlåtelse
IDEAL förbehåller sig rätten att överlåta krav för förfallna betalningar som har uppstått i samband med varor som levererats till tredje part.

13. Kontaktinformation
Ideal Underwear of Lapland AB Postadress: Karusellvägen 45, 913 41 Obbola, Sverige Kontaktformulär hittar du här Mejladress till kundtjänst: [email protected] Chatten hittar du i vårt  help center.

13. Ändringar av Villkoren
IDEAL förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). IDEAL rekommenderar dock att Duhåller dig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
14. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, skabestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.
15. Tillämplig lag och tvist
15.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med IDEAL :s kundtjänst.
15.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med IDEAL :s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https: //ec. europa.eu /consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidare befordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösning sorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss ochförsöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
Vid eventuell tvist följer IDEAL beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
15.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 15.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.